. اخبار

مدیر عامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 2 مهر 1402

مدیر عامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

معاون حاکمیت و خدمات مشترک و سامانه‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در ایران پلاست: 1 مهر 1402

معاون حاکمیت و خدمات مشترک و سامانه‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در ایران پلاست: