. اخبار

پیشنهادات و ارزیابی قاسمی شهری از نمایشگاه توانمندسازی مشاغل: 16 خرداد 1400

پیشنهادات و ارزیابی قاسمی شهری از نمایشگاه توانمندسازی مشاغل:

لایروبی خور جعفری ماهشهر به صورت مکانیزه توسط پتروشیمی اروند انجام خواهد شد 12 خرداد 1400

لایروبی خور جعفری ماهشهر به صورت مکانیزه توسط پتروشیمی اروند انجام خواهد شد

در نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه در تامین نیازهای شرکت‌های پتروشیمی ماهشهر؛ 11 خرداد 1400

در نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه در تامین نیازهای شرکت‌های پتروشیمی ماهشهر؛