. اخبار

عضو کمیسیون انرژی مجلس در اختتامیه پتروفن 15 آذر 1402

عضو کمیسیون انرژی مجلس در اختتامیه پتروفن

رییس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری 15 آذر 1402

رییس کارگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری

معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 15 آذر 1402

معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس