. استقرار سیستم PHSER در مگا پروژه الماس ماهشهر برای اولین بار در هلدینگ خلیج فارس

استقرار سیستم PHSER در مگا پروژه الماس ماهشهر برای اولین بار در هلدینگ خلیج فارس

استقرار سیستم PHSER در مگا پروژه الماس ماهشهر برای اولین بار در هلدینگ خلیج فارس

🔹جلسات (Kick off Meeting) استقرار سیستم PHSER با حضور مدیرعامل شرکت الماس ماهشهر و دیگر مدیران ارشد این پروژه، مدیر HSE شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مدیرعامل شرکت ره آوران فنون پتروشیمی امروز برگزار شد.
🔹این قرارداد جهت استقرار فرآیند Project HSE Review در تمامی مراحل پروژه و به منظور حصول اطمینان از مدنظر قرار گرفتن الزامات مربوطه و شناسایی کمبودها وعدم انطباق‌ها در هر یک از مراحل طرح و در نتیجه بهبود اهداف و پیشگیری است.
🔹لازم به ذکر است استقرار سیستم PHSER در مگا پروژه الماس ماهشهر برای اولین بار در سطح هلدینگ است که در این فاز از پروژه تعریف و به منظور استقرار آن، عقد قرارداد شده است.

25 آبان 1402
استقرار سیستم PHSER در مگا پروژه الماس ماهشهر برای اولین بار در هلدینگ خلیج فارس