. جعفر ربیعی پاسخ می‌دهد:

جعفر ربیعی پاسخ می‌دهد:

جعفر ربیعی پاسخ می‌دهد: 
در مورد خوراک سال‌های قبل بحث‌هایی مطرح بود که در خوراک ‏پتروشیمی‌ها رانت وجود دارد، ولی به نظر من در سال‌های اخیر به خصوص در دولت دوم آقای روحانی دیگر بحث رانت در ‏خوراک پتروشیمی‌ها مطرح نیست. قیمت خوراک پتروشیمی، قیمت بین‌المللی است یعنی با قیمت دلار نیمایی و با قیمت‌های ‏جهانی، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها محاسبه می‌شود. بدیهی است که وقتی قیمت نفت سقوط پیدا کند، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها ‏کاهش پیدا می‌کند. درنتیجه حاشیه سود پتروشیمی‌ها حفظ می‌شود. چون هم محصول و خوراکشان کاهش قیمت پیدا می‌کنند. لذا ‏حاشیه سود آنها حفظ می‌شود.‏
صنایع پتروشیمی یکی از صنایع مطمئن برای سودآوری و ‏بازاریابی هستند، حتی بعضی وقت‌ها گفته می‌شد که صنایع پتروشیمی که خوراک مایع دارند، از حاشیه سود کمتری برخوردار ‏هستند. اتفاقاً در این دورانی که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده است، چون خوراک مایع با نفت کاهش پیدا می‌کند، حاشیه سود ‏شرکت‌های پتروشیمی خوراک مایع، بیشتر از پتروشیمی‌های خوراک گاز شده است

28 اردیبهشت 1399
جعفر ربیعی پاسخ می‌دهد: