گواهینامه ها و افتخارات

 • رتبه دوم بین صد شرکت برتر ایران در سال مالی 1401

  رتبه دوم بین صد شرکت برتر ایران در سال مالی 1401

 • رتبه اول بین صد شرکت برتر ایران در سال مالی 1400

  رتبه اول بین صد شرکت برتر ایران در سال مالی 1400

 • رتبه اول بین صد شرکت برتر ایران در سال مالی 1399

  رتبه اول بین صد شرکت برتر ایران در سال مالی 1399

 • رتبه اول بین صد شرکت برتر ایران در سال مالی 1398

  رتبه اول بین صد شرکت برتر ایران در سال مالی 1398

 • مسئولیت اجتماعی در صنعت پتروشیمی

  مسئولیت اجتماعی در صنعت پتروشیمی

 • CSR

  CSR

 • رتبه یکم بین صد شرکت برتر ایران در سال مالی 1397

  رتبه یکم بین صد شرکت برتر ایران در سال مالی 1397

 • رتبه اول بین صد شرکت برتر ایران در سال مالی 1396

  رتبه اول بین صد شرکت برتر ایران در سال مالی 1396

 • رتبه اول بین صد شرکت برتر ایران در سال مالی 1396

  رتبه اول بین صد شرکت برتر ایران در سال مالی 1396

 • شرکت پیشرو در رتبه بندی سال 1394 شرکت های برتر ایران

  شرکت پیشرو در رتبه بندی سال 1394 شرکت های برتر ایران

 • رتبه سوم بین صد شرکت برتر ایران در سال مالی 1392

  رتبه سوم بین صد شرکت برتر ایران در سال مالی 1392