طرح های در دست اجرا

طرح ها

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی 12 طرح توسعه ای در حوزه تولید محصولات پتروشیمی و تنوع بخشی به سبد محصولات شرکت را در دست اجرا داشته و در این زمینه موفق به کسب رتبه دومین شرکت برتر خاورمیانه گردیده است..

​شرکت پتروشیمی ابن سینای اندیمشک

طـرح احـداث مجتمـع 300هـزار تنـی اتیلـن اکسـاید شـرکت پتروشـیمی اندیمشـک، بـه منظـور تکمیـل زنجیـره ارزش اتیــلن کشـور، اشـتغال آفرینی پایـدار و ایجاد زمینه کسـب و کار و بـه دنبـال افزایـش ظرفیـت تولیـد اتیلـن در عسـلویه و انتقـال بخشـی از اتیلـن مـازاد تولیـدی (حـدود 90هـزار تـن) از مسـیر خـط لولـه اتیلـن غـرب بـه اندیمشـک، بـا مالکیـت شـرکت صنایـ...

درباره پروژه

طـرح احـداث مجتمـع 300هـزار تنـی اتیلـن اکسـاید شـرکت پتروشـیمی اندیمشـک، بـه منظـور تکمیـل زنجیـره ارزش اتیــلن کشـور، اشـتغال آفرینی پایـدار و ایجاد زمینه کسـب و کار و بـه دنبـال افزایـش ظرفیـت تولیـد اتیلـن در عسـلویه و انتقـال بخشـی از اتیلـن مـازاد تولیـدی (حـدود 90هـزار تـن) از مسـیر خـط لولـه اتیلـن غـرب بـه اندیمشـک، بـا مالکیـت شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس تصویـب و در دسـت اجـرا قـرار دارد. موضــوع اجــرای طــرح مذکــور در ســال 1397بــا ابــلاغ مصوبــه هیــأت مدیــره شــرکت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس بـه شـرکت مدیریـت توسـعه صنایـع پتروشـیمی واگـذار گردیــده اســت

​شرکت پتروشیمی ابن سینای اندیمشک
تصاویر
  • ​شرکت پتروشیمی ابن سینای اندیمشک
  • ​شرکت پتروشیمی ابن سینای اندیمشک

نام مدیر عامل :

مدرک تحصیلی :

سوابق :

نام مدیر روابط عمومی :

مدرک تحصیلی :

سوابق :

نوع پروژه
اتیلـن اکسـاید شـرکت پتروشـیمی اندیمشـک
مختصات پروژه
محل پروژه
خوزستان- شهرستان اندیمشک
مجری پروژه
شـرکت مدیریـت توسـعه صنایـع پتروشـیمی
هدف پروژه
اتیلـن حـدود 90هـزار تـن
اطلاعات تماس

آدرس مجتمع

خوزستان – شهرستان اندیمشک – جاده شفیع خانی -کیلومتر دوازده جاده ی سد کرخه به سمت حسینیه

آدرس دفتر مرکزی

میدان ونک-خیابان برزیل شرقی ساختمان ریبون پلاک 3 طبقه 7 واحد 72-71

کدپستی

1435713591-1435713590

تلفن

021-88667186

نمابر

021-88667187

تلفن روابط عمومی

021-88667186

نمابر روابط عمومی

021-88667187

Email

info@aispco.com