شرکت های تولیدی و پتروپالایشگاهی

شرکت های تولیدی

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی ، برنامه ، اهداف و استراتژی های خود را تدوین و اقدامات لازم را با هدف ارتقاء کیفیت محصولات واحدهای تولیدی و همچنین تکمیل زنجیره ارزش تولید، تعیین و به اجرا در آورده است

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

پالایشگاه گاز و جمع آوری گاز ها

کلیات شرکت

پالایشگاه گاز و جمع آوری گاز ها

بــا تامیــن ســرمایه از ســوی شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس، صنــدوق توســعه ملــی و کنسرســیوم بانک‌هــای ایرانــی بــه عاملیــت بانــک ســپه در دســت احـداث می‌باشـد، درتاریـخ۹۵/۰۹/۰۳، مجـوزمبلـغ ۲.۲ میلیـارد در جهـت اسـتفاده از تسـهیلات ارزی صنـدوق توسـعه ملـی اخـذ گردیـد. همچنیـن اعتبـار اسـناد بخـش پالایشـگاه بـه مبلـغ ۹۴۳ میلیـون یـورو گشـایش یافـت و اعتبــار مذکــور از ۹۵/۱۰/۰۸ فعــال شــد.

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
تصاویر
  • شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
  • شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
  • شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
محصولات تولیدی

نام محصول ظرفیت اسمی نام محصول ظرفیت اسمی متان۱۰.۳۴۰ هزارتن سالانه اتان۱.۴۹۶ هزارتن سالانه پروپان۱.۰۰۵ هزارتن سالانه بوتان۴۹۰ هزارتن سالانه گاز اسیدی۹۲۲ هزار تن سالانه کاندنسیت۴۰۰ هزارتن سالانه

اطلاعات تماس

آدرس مجتمع

خوزستان- کیلومتر 17 بزرگراه بهبهان- رامهرمز-پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

کدپستی

63661-16314

تلفن

3105~061-52103100

نمابر

3107~061-2103106

آدرس دفتر مرکزی

دفتـر مرکـزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا (جردن)، بالاتر از اسفندیار، بلوار گلشهر، پلاک 39کد

کدپستی

19156-76577

تلفن

006~021-26294005

نمابر

021-22024648

تلفن روابط عمومی

52103800-061

نمابر روابط عمومی

3107~061-2103106

آدرس وبسایت

www.pgbidboland.ir

Email

pr@pgbidboland.ir