شرکتهای غیرتولیدی (سرمایه گذاری و خدماتی)

شرکت های غیر تولیدی

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور ، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی ، ارتقاء خدمات دریافتی از شرکت های خدماتی تابعه در زمینه ارائه خدمات مهندسی ، خدمات بازرگانی، خدمات آموزشی و خدمات مورد نیاز غیرصنعتی را سرلوحه کار خود قرار داده و برنامه های بهبود را در همه زمینه ها تعیین و در دست اجرا دارد.

توسعه فناوری مدبران خلیج فارس

توسعه فناوری مدبران خلیج فارس

کلیات شرکت

توسعه فناوری مدبران خلیج فارس

توسعه فناوری مدبران خلیج فارس
تصاویر
  • توسعه فناوری مدبران خلیج فارس
خدمات شرکت

نام مدیر عامل : مهدی غیناقی

مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت

سوابق :

ریيس هيت مدیره مبين نت (99 تا بحال)- عضو هيات مدیره همراه اول(99-96)- عضو هيات مدیره ستاره اول کيش (96-95)- عضو کميته حسابرسی هيات مدیره همراه اول(99-98)- عضو کميته جبران خدمت هيات مدیره همراه اول(99-96)- عضو کميته ریسک هيات مدیره همراه اول(99-98)- عضو کميته راهبری استراتژی هيات مدیره همراه اول(99-96)- شرکت و مدیریت مجامع شرکتهای گروه همراه اول (99-96)- مدیر کل بازاریابی و فروش همراه اول(90 – 91)- مدیر کل فروش همراه اول(91 تا96)- ریيس کميته فروش شماره های روند همراه اول(91 تا96)- ریيس کميته سيم کارت همراه اول(93 تا 96)- عضو کميته قيمت گذاری دیوایس و باندلينگ همراه اول(94)- رئيس گروه آموزش BC,CC,IT(84-88) مدیریت پروژه های OTA-GPRS و نقشه راه سیستم های پیام- رئيس نگهداری شبکه OCS همراه اول(88 تا 90)- رئيس کميته مدیریت سرویس IN شرکت ارتباطات سيار ایران(88 تا90)- کارشناس طراحی شبکه ثابت شرکت مخابرات استان هرمزگان(79-77)- کارشناس طراحی شبکه موبایل(81-79)- کارشناس نظارت وآزمایش تحویل NSS (81-84)- عضو کميته ارائه سرویس شرکت ارتباطات سيار ایران- عضو کميته نمایشگاه تلکوم شرکت ارتباطات سيار ایران- عضو کميته امنيت شرکت ارتباطات سيار ایران- رئيس کميته پياده سازی بستر USSD همراه اول و انجام انتخابات مجلس و ریاست جمهوری روی این بستر

نام مدیر روابط عمومی :

مدرک تحصیلی :

سوابق :

ذینفعان
اطلاعات تماس