. اخبار

دستور علی عسکری برای تشکیل کمیته ویژه رفع مشکل تامین مالی پتروشیمی صدف 23 خرداد 1401

دستور علی عسکری برای تشکیل کمیته ویژه رفع مشکل تامین مالی پتروشیمی صدف

علی عسکری در بازدید از پتروشیمی آپادانا 23 خرداد 1401

علی عسکری در بازدید از پتروشیمی آپادانا