. اخبار

مبین انرژی خلیج فارس واحد صنعتی سبز کشور شد 12 اسفند 1399

مبین انرژی خلیج فارس واحد صنعتی سبز کشور شد

تندیس سیمین صنعت سبز کشور به پتروشیمی پارس اهدا شد 12 اسفند 1399

تندیس سیمین صنعت سبز کشور به پتروشیمی پارس اهدا شد

با هدف جمع آوری گازهای همراه نفت شرق کارون؛ 1 اسفند 1399

با هدف جمع آوری گازهای همراه نفت شرق کارون؛

فجر انرژی ۳ تفاهم‌نامه با شرکت‌های ایرانی برای داخلی سازی امضا کرد/نتیجه اعتماد فجر به پنج شرکت‌ ایرانی، جلوگیری از خروج ۴ میلیون و‌۶۰۰ هزار یورو ارز از کشور      1 اسفند 1399

فجر انرژی ۳ تفاهم‌نامه با شرکت‌های ایرانی برای داخلی سازی امضا کرد/نتیجه اعتماد فجر به پنج شرکت‌ ایرانی، جلوگیری از خروج ۴ میلیون و‌۶۰۰ هزار یورو ارز از کشور