. اخبار

پایان سال ۱۴۰۰ با افتخاری دیگر برای بزرگترین پتروشیمی ایران 2 فروردین 1401

پایان سال ۱۴۰۰ با افتخاری دیگر برای بزرگترین پتروشیمی ایران

عیدی ویژه علی عسکری به ایثارگران شاغل در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس 26 اسفند 1400

عیدی ویژه علی عسکری به ایثارگران شاغل در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

همکاری‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک شهر آغاز می‌شود 25 اسفند 1400

همکاری‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک شهر آغاز می‌شود