. اخبار

تندیس سیمین شرکت تاثیرگذار در حفاظت محیط زیست به پتروشیمی نوری اهدا شد 13 اسفند 1399

تندیس سیمین شرکت تاثیرگذار در حفاظت محیط زیست به پتروشیمی نوری اهدا شد

مبین انرژی خلیج فارس واحد صنعتی سبز کشور شد 12 اسفند 1399

مبین انرژی خلیج فارس واحد صنعتی سبز کشور شد

تندیس سیمین صنعت سبز کشور به پتروشیمی پارس اهدا شد 12 اسفند 1399

تندیس سیمین صنعت سبز کشور به پتروشیمی پارس اهدا شد