. اخبار

دکتر علی عسکری در نخستین نشست خبری:‏ 26 اردیبهشت 1401

دکتر علی عسکری در نخستین نشست خبری:‏

با امضای تفاهم‌نامه‌ای با پژوهشگاه صنعت نفت 25 اردیبهشت 1401

با امضای تفاهم‌نامه‌ای با پژوهشگاه صنعت نفت

امضای تفاهمنامه شبکه تبادل فناوری با گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس 25 اردیبهشت 1401

امضای تفاهمنامه شبکه تبادل فناوری با گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

همکاری دو غول بزرگ اقتصادی کشور آغاز شد 25 اردیبهشت 1401

همکاری دو غول بزرگ اقتصادی کشور آغاز شد

با امضای تفاهمنامه‌ای با دانشگاه صنعت نفت صورت گرفت: ‏ 25 اردیبهشت 1401

با امضای تفاهمنامه‌ای با دانشگاه صنعت نفت صورت گرفت: ‏

روز دوم نمایشگاه بیست و ششم نفت، گاز و پتروشیمی 25 اردیبهشت 1401

روز دوم نمایشگاه بیست و ششم نفت، گاز و پتروشیمی