. امضاي تفاهم نامه براي ارتقاي سلامت و بهره‌وری کارکنان شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

امضاي تفاهم نامه براي ارتقاي سلامت و بهره‌وری کارکنان شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

در چهارمين و آخرين روز نمايشگاه بين المللي محيط زيست، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش روابط عمومي شـركت صنـايع پتـروشيمي خليـج فـارس اين تفاهم نامه كه به امضاي مهندس خادمیان، مدیر سلامت، ایمنی و محیط زیست هلدينگ خليج فارس و دکتر اژدرپور رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز رسيد ، به منظور ایجاد و گسترش و همفکری و همکاری‌های علمی- پژوهشی و در راستای ارتقاء سلامت و بهره‌وری کارکنان شـركت صنـايع پتـروشيمي خليـج فـارس منعقد شد.
افزايش همکاری براي ایجاد کمیته مشترک تحت عنوان کمیته راهبردی HSE بین شرکت و دانشگاه، همکاری و ارائه مشاوره در زمینه بروز رسانی الزامات و دستورالعمل‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست، همکاری و مشارکت در خصوص انجام مطالعات پیوست سلامت(HIA) در طرح‌های پتروشیمی، همکاری در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی- کاربردی مورد نیاز در خصوص ارزیابی اپیدمیولوژیکی سلامت کارکنان بر اساس نتایج معاینات طب صنعتی و همکاری در برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، کارگاه‌ها و اجرای سمینارها و توسط دانشگاه یا به صورت مشترک طبق ضوابط از مفاد این تفاهم‌نامه پنجساله است.
همچنین اين دو مجموعه در زمينه ارائه خدمات آزمایشگاهی نمونه‌برداری، آنالیز و پایش بیولوژیک درخواستی از شرکت، همکاری در جهت رفع نیازهای آموزشی، پژوهشی، عملیاتی و پایش‌های بهداشتی شرکت، همکاری در بهره‌مندی شرکت از متخصصین فعال دانشگاه در راستای تحقیق و توسعه در حوزه‌های مورد نظر شرکت و همکاری و مشارکت در زمینه طراحی و اجرای برنامه‌های جامع ارزیابی و مدیریت مواجهه‌های شغلی کارکنان با هم همكاري مي كنند.

 

2 آذر 1401
امضاي تفاهم نامه براي ارتقاي سلامت و بهره‌وری کارکنان شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس