. انتصاب رییس شورای فرهنگی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

انتصاب رییس شورای فرهنگی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

28 فروردین 1401
انتصاب رییس شورای فرهنگی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس