. برنامه نمایشگاه؛همایش ها؛نشست های تخصصی؛تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری و تأمین مالی

برنامه نمایشگاه؛همایش ها؛نشست های تخصصی؛تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری و تأمین مالی

شرح برنامه نمایشگاه؛همایش ها؛نشست های تخصصی؛تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری و تأمین مالی در دومین رویداد حمایت از ساخت داخل«۲۷ تا ۲۹ بهمن ماه»
حمایت از ساخت ایرانی در صنعت پتروشیمی اولویت ماست.

 

 

24 بهمن 1399
برنامه نمایشگاه؛همایش ها؛نشست های تخصصی؛تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری و تأمین مالی