. تقدیر استاندار بوشهر و مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های کشور از نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

تقدیر استاندار بوشهر و مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های کشور از نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

تقدیر استاندار بوشهر و مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های کشور از نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به دلیل حمایت این شرکت از فعالیت‌های فرهنگی استان بوشهر، در اولین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان بوشهر

10 مهر 1399
تقدیر استاندار بوشهر و مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های کشور از نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس