. شرکت پتروشیمی هنگام

​شرکت پتروشیمی هنگام

  • نوع پروژه : پتروشـیمی
  • محل پروژه : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
  • مجری : شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص)

قـرارداد EPC طـرح پتروشـیمی هنـگام بـا شـرکت طراحـی و مهندسـی صنایـع پتروشـیمی بـه عنوان پیمانـکار به مـدت ۴۲ ماه منعقـد گردید و از تاریـخ ۹۴/۲/۶ موثـر گردیـد کـه در سـال ۹۸ بـه بهره‌بـرداری خواهـد رسـید، در راسـتای موثـر شـدن اعتبـار اسـنادی طـرح، قـرارداد مشـارکت مدنـی بـا بانـک صنعـت و معـدن جهـت تامیـن ۲۴۰ میلیـون یورو امضـا گردیده‌اسـت.

مساحت
۲۵.۴۷ هکتار
سال شروع
۱۳۹۴
تاریخ بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده
1400
کاربرد محصول
تولید کود شیمیایی در مصارف کشاورزی
لیسانس و مهندسی اصولی
هالدور تاپسو/ سایپم

مشخصات محصولات

۱. آمونیاک :  با ظرفیت اسمی ۷۲۶ هزار تن در سال
۲. اوره :  با ظرفیت اسمی ۱۱۵۵ هزار تن در سال

کاربرد محصولات: تولید کود شیمیایی در مصارف کشاورزی

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس مجتمع

عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز 2 پتروشیمی ها، بعد از پتروشیمی مروارید، کارگاه پتروشیمی هنگام

کدپستی

7511811360

تلفن

077-91570330

نمابر

077-37293280

آدرس دفتر مرکزی

تهران،خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان ظفر، نبش خیابان شهید ناصری، پلاک 2551، برج کیان، طبقه نهم، واحد 2-9

کدپستی

1968643159

تلفن

077-91570330

نمابر

077-37293280

تلفن روابط عمومی

077-91570330   داخلی  216

نمابر روابط عمومی

--

آدرس وب‌سایت

www.hengampc.net

Email

info@hengampc.net