. شرکت پتروشیمی هنگام

​شرکت پتروشیمی هنگام

  • نوع پروژه : پتروشـیمی
  • محل پروژه : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
  • مجری : شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص)

قـرارداد EPC طـرح پتروشـیمی هنـگام بـا شـرکت طراحـی و مهندسـی صنایـع پتروشـیمی بـه عنوان پیمانـکار به مـدت ۴۲ ماه منعقـد گردید و از تاریـخ ۹۴/۲/۶ موثـر گردیـد کـه در سـال ۹۸ بـه بهره‌بـرداری خواهـد رسـید، در راسـتای موثـر شـدن اعتبـار اسـنادی طـرح، قـرارداد مشـارکت مدنـی بـا بانـک صنعـت و معـدن جهـت تامیـن ۲۴۰ میلیـون یورو امضـا گردیده‌اسـت.

مساحت
۲۵.۴۷ هکتار
سال شروع
۱۳۹۴
تاریخ بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده
1400
کاربرد محصول
تولید کود شیمیایی در مصارف کشاورزی
لیسانس و مهندسی اصولی
هالدور تاپسو/ سایپم

مشخصات محصولات

۱. آمونیاک :  با ظرفیت اسمی ۷۲۶ هزار تن در سال
۲. اوره :  با ظرفیت اسمی ۱۱۵۵ هزار تن در سال

کاربرد محصولات: تولید کود شیمیایی در مصارف کشاورزی

اطلاعات تماس با شرکت

پتروشیمی هنگام

دفتر مرکزی: تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، خیابان سی و یکم ، پلاک 4 ، طبقه سوم

کدپستی: 1516643911      نمابر: 88640390-021        تلفن: 88677295-021

کارگاه: عسلویه ، منطقه ویژه پارس جنوبی ، فاز 2 پتروشیمی ها ، بعد از پتروشیمی مروارید ،

کدپستی: 751811360      نمابر: 7293284-0773        تلفن: 6-7293300-0773

ایمیل: info@hengampc.net         وبسایت: www.hengampc.net