. شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

​شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

  • نوع پروژه : پالایشگاه گاز و جمع آوری گاز ها
  • محل پروژه : بهبهان و کل استان خوزستان
  • مجری : شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

بــا تامیــن ســرمایه از ســوی شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس، صنــدوق توســعه ملــی و کنسرســیوم بانک‌هــای ایرانــی بــه عاملیــت بانــک ســپه در دســت احـداث می‌باشـد، درتاریـخ۹۵/۰۹/۰۳، مجـوزمبلـغ ۲.۲ میلیـارد در جهـت اسـتفاده از تسـهیلات ارزی صنـدوق توسـعه ملـی اخـذ گردیـد. همچنیـن اعتبـار اسـناد بخـش پالایشـگاه بـه مبلـغ ۹۴۳ میلیـون یـورو گشـایش یافـت و اعتبــار مذکــور از ۹۵/۱۰/۰۸ فعــال شــد.

مساحت
۲۴۴ هکتار
تاریخ بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده
۱۳۹9
کاربرد محصول
تامین خوراک واحدهای شرکت های زیرمجموعه
گواهینامه
پروزرئات و RIPI

مشخصات محصولات

نام محصول ظرفیت اسمی نام محصول ظرفیت اسمی متان۱۰.۳۴۰ هزارتن سالانه اتان۱.۴۹۶ هزارتن سالانه پروپان۱.۰۰۵ هزارتن سالانه بوتان۴۹۰ هزارتن سالانه گاز اسیدی۹۲۲ هزار تن سالانه کاندنسیت۴۰۰ هزارتن سالانه

اطلاعات تماس با شرکت

بید بلند خلیج فارس

خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر بخارست کوچه پنجم پلاک 8 طبقه ۵

کد پستی 1513645311

02188703436

02188703522

کیلومتر ۱۷ بزرگراه بهبهان رامهرمز

کد پستی ۶۳۶۶۱۱۶۳۰۱

۰۶۱۵۲۷۳۴۳۲۰

تلفن روابط عمومی:

06152100308

info@pgbidboland.ir

www.pgbidboland.ir