. شرکت پتروشیمی ابن سینای اندیمشک

​شرکت پتروشیمی ابن سینای اندیمشک

  • نوع پروژه : اتیلـن اکسـاید شـرکت پتروشـیمی اندیمشـک
  • محل پروژه : خوزستان- شهرستان اندیمشک
  • مجری : شـرکت مدیریـت توسـعه صنایـع پتروشـیمی

طـرح احـداث مجتمـع 300هـزار تنـی اتیلـن اکسـاید شـرکت پتروشـیمی اندیمشـک، بـه منظـور تکمیـل زنجیـره ارزش اتیــلن کشـور، اشـتغال آفرینی پایـدار و ایجاد زمینه کسـب و کار و بـه دنبـال افزایـش ظرفیـت تولیـد اتیلـن در عسـلویه و انتقـال بخشـی از اتیلـن مـازاد تولیـدی (حـدود 90هـزار تـن) از مسـیر خـط لولـه اتیلـن غـرب بـه اندیمشـک، بـا مالکیـت شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس تصویـب و در دسـت اجـرا قـرار دارد. موضــوع اجــرای طــرح مذکــور در ســال 1397بــا ابــلاغ مصوبــه هیــأت مدیــره شــرکت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس بـه شـرکت مدیریـت توسـعه صنایـع پتروشـیمی واگـذار گردیــده اســت

مشخصات محصولات

 اتیلـن حـدود  90هـزار تـن

اطلاعات تماس با شرکت

آدرس مجتمع

خوزستان – شهرستان اندیمشک – جاده شفیع خانی -کیلومتر دوازده جاده ی سد کرخه به سمت حسینیه

کدپستی

 

تلفن

 

نمابر

 

آدرس دفتر مرکزی

میدان ونک-خیابان برزیل شرقی ساختمان ریبون پلاک 3 طبقه 7 واحد 72-71

کدپستی

1435713591-1435713590

تلفن

021-88667186

نمابر

021-88667187

تلفن روابط عمومی

021-88667186

نمابر روابط عمومی

021-88667187

آدرس وبسایت

 

Email

info@aispco.com