. اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس

نام : محمد مهدی رحمتی

سمت : رییس هیات مدیره

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی سیستم های اقتصادی

توضیحات :

نماینده شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان

نام : جعفر ربیعی

سمت : نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل

مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی صنایع

توضیحات :

نماینده شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون

نام : سید جلال میر هاشمی

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی شیمی

توضیحات :

نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی

نام : امیرحمزه مالمیر

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس حسابداری

توضیحات :

نماینده شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی

نام : مسعود جعفری اصطهباناتی

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس اقتصاد

توضیحات :

نماینده شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی