. شرکت های تابعه

شرکت های تابعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بعنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی ، برنامه ، اهداف و استراتژیهای خود را در زمینه اجرای طرحهای توسعه ای بمنظور افزایش حجم تولیدات ، تنوع بخشی به سبد محصولات و تکمیل زنجیره ارزش محصولات تولیدی تدوین نموده است. همچنین اجرای پروژه های رفع تنگنای تولید جهت دستیابی به ظرفیت طراحی در شرکتهای تابعه تولیدی را ، سرلوحه برنامه های اجرایی خود قرار داده است.

شرکت های تولیدی

شرکت های تولیدی

شرکت های غیر تولیدی

شرکت های غیر تولیدی

شرکت های تولیدی وابسته

شرکت های تولیدی وابسته

طرح ها

طرح ها