. شرکت های تابعه

شرکت های غیر تولیدی صنایع پتروشیمی خلیج‌ فارس

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور ، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی ، ارتقاء خدمات دریافتی از شرکت های خدماتی تابعه در زمینه ارائه خدمات مهندسی ، خدمات بازرگانی، خدمات آموزشی و خدمات مورد نیاز غیرصنعتی را سرلوحه کار خود قرار داده و برنامه های بهبود را در همه زمینه ها تعیین و در دست اجرا دارد.

شرکت تجارت صنعت خلیج فارس

شرکت تجارت صنعت خلیج فارس

شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی

شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی

شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد

شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد

شرکت بازرگانی پتروشیمی

شرکت بازرگانی پتروشیمی

شرکت ان‌پی‌سی اینترنشنال

شرکت ان‌پی‌سی اینترنشنال

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

 گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)

گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (پترول)

 شرکت عملیات غیرصنعتی ماهشهر

شرکت عملیات غیرصنعتی ماهشهر