به سایت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خوش آمدید

. شرکت پتروشیمی هنگام

​شرکت پتروشیمی هنگام

  • نوع پروژه : پتروشـیمی
  • محل پروژه : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
  • کارفرما : شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص)

قـرارداد EPC طـرح پتروشـیمی هنـگام بـا شـرکت طراحـی و مهندسـی صنایـع پتروشـیمی بـه عنوان پیمانـکار به مـدت ۴۲ ماه منعقـد گردید و از تاریـخ ۹۴/۲/۶ موثـر گردیـد کـه در سـال ۹۸ بـه بهره‌بـرداری خواهـد رسـید، در راسـتای موثـر شـدن اعتبـار اسـنادی طـرح، قـرارداد مشـارکت مدنـی بـا بانـک صنعـت و معـدن جهـت تامیـن ۲۴۰ میلیـون یورو امضـا گردیده‌اسـت.

مساحت
۲۵.۴۷ هکتار
سال شروع
۱۳۹۴
تاریخ بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده
۱۳۹۸
مالکیت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۹۹.۳۱ درصد، سایر سهامداران ۰.۶۹ درصد
کاربرد محصول
تولید کود شیمیایی در مصارف کشاورزی
لیسانس و مهندسی اصولی
هالدور تاپسو/ سایپم

مشخصات محصولات

۱. آمونیاک : با ظرفیت اسمی ۷۲۶ هزار تن در سال
۲. اوره : با ظرفیت اسمی ۱۱۵۵ هزار تن در سال

اطلاعات تماس با شرکت

تلفن تماس :‌ ۸۸۵۵۴۷۹۲
فاکس : ۸۸۵۵۴۸۰۷
آدرس دفتر : تهران،‌ خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، ساختمان شماره ۲۲، طبقه چهارم، واحد ۱۶
آدرس وب سایت : hengampc.net
ایمیل :    info@hengampc.net