. شرکت پتروشیمی هنگام

​شرکت پتروشیمی هنگام

  • نوع پروژه : پتروشـیمی
  • محل پروژه : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
  • کارفرما : شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص)

قـرارداد EPC طـرح پتروشـیمی هنـگام بـا شـرکت طراحـی و مهندسـی صنایـع پتروشـیمی بـه عنوان پیمانـکار به مـدت ۴۲ ماه منعقـد گردید و از تاریـخ ۹۴/۲/۶ موثـر گردیـد کـه در سـال ۹۸ بـه بهره‌بـرداری خواهـد رسـید، در راسـتای موثـر شـدن اعتبـار اسـنادی طـرح، قـرارداد مشـارکت مدنـی بـا بانـک صنعـت و معـدن جهـت تامیـن ۲۴۰ میلیـون یورو امضـا گردیده‌اسـت.

مساحت
۲۵.۴۷ هکتار
سال شروع
۱۳۹۴
تاریخ بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده
۱۳۹۸
مالکیت
صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۹۹.۳۱ درصد، سایر سهامداران ۰.۶۹ درصد
کاربرد محصول
تولید کود شیمیایی در مصارف کشاورزی
لیسانس و مهندسی اصولی
هالدور تاپسو/ سایپم

مشخصات محصولات

۱. آمونیاک : با ظرفیت اسمی ۷۲۶ هزار تن در سال
۲. اوره : با ظرفیت اسمی ۱۱۵۵ هزار تن در سال

اطلاعات تماس با شرکت

ادرس دفتر مرکزی:

تهران- میدان آرژانتین – خیابان الوند- خیابان سی ویکم پلاک چهار  -طبقه سوم

تلفن:

88881418-021

88677295-021

فکس:

88640390- 021

کدپستی:

1516643911

کارگاه: 
عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز 2 پتروشیمی ها، بعد از پتروشیمی مروارید

کدپستی: 7511811360

تلفن 077-37293300-6:

نمابر: 37293280-077

وب سایت www.hengampc.net

ایمیل:

info@hengampc.net