. شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

​شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

  • نوع پروژه : پالایشگاه گاز و جمع آوری گاز ها
  • محل پروژه : بهبهان و کل استان خوزستان
  • کارفرما : شرکت پایش گاز بیدبلند خلیج فارس

بــا تامیــن ســرمایه از ســوی شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس، صنــدوق توســعه ملــی و کنسرســیوم بانک‌هــای ایرانــی بــه عاملیــت بانــک ســپه در دســت احـداث می‌باشـد، درتاریـخ۹۵/۰۹/۰۳، مجـوزمبلـغ ۲.۲ میلیـارد در جهـت اسـتفاده از تسـهیلات ارزی صنـدوق توسـعه ملـی اخـذ گردیـد. همچنیـن اعتبـار اسـناد بخـش پا یشـگاه بـه مبلـغ ۹۴۳ میلیـون یـورو گشـایش یافـت و اعتبــار مذکــور از ۹۵/۱۰/۰۸ فعــال شــد.

مساحت
۲۴۴ هکتار
تاریخ بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده
۱۳۹۸
کاربرد محصول
تامین خوراک واحدهای شرکت های زیرمجموعه
گواهینامه
پروزرئات و RIPI
مالکیت
شـرکت پتروشـیمی خلیج فارس (۹۹.۶۶٪)، شـرکت پتروشـمی گچساران (۰.۳۱٪)، شرکت بازرگانی ارشا تجارت صدرا (۰.۰۳٪)

مشخصات محصولات

نام محصول ظرفیت اسمی نام محصول ظرفیت اسمی متان۱۰.۳۴۰ هزارتن سالانه اتان۱.۴۹۶ هزارتن سالانه پروپان۱.۰۰۵ هزارتن سالانه بوتان۴۹۰ هزارتن سالانه گاز اسیدی۹۲۲ هزار تن سالانه کاندنسیت۴۰۰ هزارتن سالانه

اطلاعات تماس با شرکت

تلفن تماس :‌ ۸۸۷۰۳۴۳۶
آدرس دفتر تهران : خیابان شهید بهشتی – خیابان احمد قصیر (بخارست) – کوچه پنجم – پلاک۸ – طبقه ۵
آدرس وب سایت : pgbidboland.ir
ایمیل :  info@pgbidboland.ir