به سایت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خوش آمدید

. شرکت پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

​شرکت پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

  • نوع پروژه : پالایشگاه گاز
  • محل پروژه : بهبهان
  • کارفرما : شرکت پایش گاز بیدبلند خلیج فارس

بــا تامیــن ســرمایه از ســوی شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس، صنــدوق توســعه ملــی و کنسرســیوم بانک‌هــای ایرانــی بــه عاملیــت بانــک ســپه در دســت احـداث می‌باشـد، درتاریـخ۹۵/۰۹/۰۳، مجـوزمبلـغ ۲.۲ میلیـارد در جهـت اسـتفاده از تسـهیلات ارزی صنـدوق توسـعه ملـی اخـذ گردیـد. همچنیـن اعتبـار اسـناد بخـش پا یشـگاه بـه مبلـغ ۹۴۳ میلیـون یـورو گشـایش یافـت و اعتبــار مذکــور از ۹۵/۱۰/۰۸ فعــال شــد.

مساحت
۲۴۴ هکتار
تاریخ بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده
۱۳۹۸
کاربرد محصول
تامین خوراک واحدهای شرکت های زیرمجموعه
گواهینامه
پروزرئات و RIPI
مالکیت
شـرکت پتروشـیمی خلیج فارس (۹۹.۶۶٪)، شـرکت پتروشـمی گچساران (۰.۳۱٪)، شرکت بازرگانی ارشا تجارت صدرا (۰.۰۳٪)

مشخصات محصولات

نام محصولظرفیت اسمینام محصولظرفیت اسمیمتان۱۰.۳۴۰ هزارتن سالانهاتان۱.۴۹۶ هزارتن سالانهپروپان۱.۰۰۵ هزارتن سالانهبوتان۴۹۰ هزارتن سالانهگاز اسیدی۹۲۲ هزار تن سالانهکاندنسیت۴۰۰ هزارتن سالانه

اطلاعات تماس با شرکت

تلفن تماس :‌ ۸۸۷۰۳۴۳۶
آدرس دفتر تهران : خیابان شهید بهشتی – خیابان احمد قصیر (بخارست) – کوچه پنجم – پلاک۸ – طبقه ۵
آدرس وب سایت : pgbidboland.ir
ایمیل :  info@pgbidboland.ir