. شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس

​شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس

  • نوع پروژه : پالایش گاز
  • محل پروژه : جنوب حوزه نفتی جفیر و شمال حوزه یادآوران (۶۰ کیلومتری جنوب هویزه)
  • مجری : شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس

پالایــش گاز یادآوران خلیج‌فــارس (۳۲۰۰-NGL) بـه منظـور تسـریع در سـاخت و همچنیـن خـوراک مـورد نیــاز شــرکت پتروشــیمی بنــدر امــام، مطابــق ابلاغیــه مــورخ ۹۵/۰۴/۱۲ وزیــر محتــرم نفــت، انتقــال قــرارداد آن بــه هلدینــگ خلیــج فــارس ابــلاغ شد کــه بــه موجــب الحاقیه شـماره ۱ مورخ مهرماه ۱۳۹۵ از شـرکت مهندسـی توسـعه نفـت بـه شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فارس منتقـل شـده اسـت.

مساحت
‌ ۲۲۰ هکتار
سال شروع
۱۳۹۲
تاریخ بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده
1400
مجری
شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس
محل اجرا
جنوب حوزه نفتی جفیر و شمال حوزه یادآوران (۶۰ کیلومتری جنوب هویزه)
کاربرد محصول
تامین خوراک واحدهای NF
گواهینامه
پروزرئات

مشخصات محصولات

۱. NGL : با ظرفیت اسمی ۹۷.۰۰۰ بشکه در روز
۲. گاز شیرین
۳. سولفور : با ظرفیت اسمی ۴۱ تن در روز

اطلاعات تماس با شرکت

شرکت پالایش گازیادآوران خلیج فارس

آدرس دفتر تهران:میدان آرژانتین. خیابان الوند. کوچه سی و یکم . پلاک ۴

کد پستی ۱۵۱۶۶۴۳۹۱۱

تلفنخانه:۸۸۶۶۴۲۱۵ _۰۲۱

فاکس:۸۸۶۴۰۳۹۱-۰۲۱

نشانی مجتمع:

خوزستان . کیلومتر ۳۰ جاده اهواز-خرمشهر -منطقه جفیر_ngl3200

تلفکس ۳۶۷۱۷۳۸-۰۶۱

نشانی الکترونیکی:

Info@pgygrc.ir

تارنما:www.pgygrc.ir