. شرکت پالایشگاه گاز یادآوران خلیج فارس

​شرکت پالایشگاه گاز یادآوران خلیج فارس

  • نوع پروژه : پالایشگاه گاز
  • محل پروژه : جنوب حوزه نفتی جفیر و شمال حوزه یادآوران (۶۰ کیلومتری جنوب هویزه)
  • کارفرما : شرکت پالایشگاه گاز یادآوران خلیج فارس

پالایــش گاز یادآوران خلیج‌فــارس (۳۲۰۰-NGL) بـه منظـور تسـریع در سـاخت و همچنیـن خـوراک مـورد نیــاز شــرکت پتروشــیمی بنــدر امــام، مطابــق ابلاغیــه مــورخ ۹۵/۰۴/۱۲ وزیــر محتــرم نفــت، انتقــال قــرارداد آن بــه هلدینــگ خلیــج فــارس ابــلاغ شد کــه بــه موجــب الحاقیه شـماره ۱ مورخ مهرماه ۱۳۹۵ از شـرکت مهندسـی توسـعه نفـت بـه شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فارس منتقـل شـده اسـت.

مساحت
‌ ۲۲۰ هکتار
سال شروع
۱۳۹۲
تاریخ بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده
۱۳۹۸
مالکیت
شرکت پتروشیمی خلیج فارس (۱۰۰٪)
مجری
شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس
محل اجرا
جنوب حوزه نفتی جفیر و شمال حوزه یادآوران (۶۰ کیلومتری جنوب هویزه)
کاربرد محصول
تامین خوراک واحدهای NF
گواهینامه
پروزرئات

مشخصات محصولات

۱. NGL : با ظرفیت اسمی ۹۷.۰۰۰ بشکه در روز
۲. گاز شیرین
۳. سولفور : با ظرفیت اسمی ۴۱ تن در روز

اطلاعات تماس با شرکت

تلفن تماس :‌ ۶۶۹۴۴۲۸۲
فکس : ۶۶۹۶۲۲۰۸
آدرس دفتر تهران : تهران، میدان هفت تیر –خیابان کریم خان زند –پلاک ۳۸ –طبقه همکف
آدرس وب سایت :
ایمیل :  NGL_Office@pgpic.ir