ایمنی، محیط زیست و انرژی
آذر 96
گزارش از : ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس
 آمار ساعت کارکرد بدون حادثه شرکتها
 
ضریب تکرار حوادث ضریب شدت حوادث ساعات بدون حادثه نام شرکت
0 0 1457056 اروند
0 0 2,012,185 نوری
0 0 5,764,412 تندگویان
0 0 20649232 بندر امام
0 0 2483541 بوعلی سینا
0 0 15160427 خوزستان
0 0 32,767,736 پارس
0 0 16118207 آریاساسول
0 0 3972614 مهر
0 0 1519550 کارون
 
 
 
 
 
Powered by DorsaPortal