تاریخچه
سابقه ثبتي و مصوبه هاي مربوط به تشكيل، تغييرات و نوع فعاليتهاي شركت اصلي به شرح زير مي باشد:
الف- شركت بازرسي فني بازرگاني پتروشيمي (سهامي خاص) در تاريخ 1370.12.27تحت شماره89243 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. ليكن در تاريخ 1372.7.24نام شركت به بازرسان فني ايران(سهامي خاص) و در تاريخ 1383.9.24نام شركت به پتروشيمي خليج فارس (سهامي خاص) تغيير نموده است. مركز اصلي شركت واقع در تهران خيابان كريم خان زند شماره 38 مي باشد.
ب- به موجب مصوبه مورخ 1386.11.24هيئت محترم وزيران، شركت در ليست شركت هاي مشمول واگذاري قرار گرفته است. بر اساس نامه معاون محترم حقوقي امور مجلس، استان ها و تفريغ بودجه، به معاون محترم وزير نفت در امور پتروشيمي و مديرعامل شركت اصلي صنايع پتروشيمي اعلام شده است كه وفق بند ((ج)) ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسامي ايران مصوب سال 1383 و بند 3 ماده 18 قانون اصلاح ماخذ قانوني فوق الذكر و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب سال 1387 ، اسامي
شركت هاي دولتي كه در فهرست واگذاري قرار دارند صرفا در مدت قانوني واگذاري از مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي مستثني مي باشد، كه در اين رابطه طبق جدول پيوست بند 3 تصويب نامه هيئت واگذاري در تاريخ 1387.9.6، شركت پتروشيمي خليج فارس ( سهامي خاص) مشمول واگذاري اعام شده و مقرر گرديد بر اساس بند (ح) ماده 19قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسامي ايران انجام شود.
ج- به استناد مفاد بند 3 مصوبه شماره 148871.110.2.88مورخ 1388.9.4هيئت واگذاري موضوع فصل هفتم قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسامي ايران مقرر گرديد شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس (سهامي عام) با انتقال سهام شركت هاي پتروشيمي، ره آوران، مبين، نوري(برزويه)،بندر امام، بوعلي سينا، فجر،عمليات غيرصنعتي،بازرگاني پتروشيمي، مديريت توسعه، پتروشيمي بين الملل، خوزستان، پارس، عمليات غيرصنعتي پازارگاد، اروند، تندگويان متعلق به شركت ملي صنايع پتروشيمي تبديل به شركت هلدينگ گردد و صددرصد سهام شركت هلدينگ نيز از طريق بورس اوراق بهادار واگذار شود.
در همين راستا به موجب مصوبه هيئت مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي، اجراي طرح الفين دوازدهم توسط شركت پتروشيمي خليج فارس منتفي گرديده و همچنين به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ1389.2.11صاحبان سهام ضمن تصويب اساسنامه جديد نام شركت به شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس و نوع آن به سهامي عام تغيير يافت. اساسنامه فوق به تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار رسيده و تغييرات اساسنامه شركت در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران ثبت گرديده است.
Powered by DorsaPortal