آگهی مزایده عمومی شرکت پتروشیمی مبین
1581/106-41 ص پ

شرکت پتروشیمی مبین در نظر دارد اقلام موجود در مجتمع را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی واگذار نماید:

1- مکان بازدید اقلام و تاریخ دریافت مدارک شرکت در مزایده :    

        

تاریخ بازدید و توزیع اوراق مزایده

ساعت بازدید

نشانی

 

19/06/96

لغایت

26/06/96

     

              9

الی

16

استان بوشهر ،عسلویه ، شرکت پتروشیمی مبین ، اداره انبارها

تلفاکس :07737295501

تلفن همراه : 09128905448

09111006561

 

2- مزایده ها شامل: الف:کانتینر، ب: لوله های اسپول، ج: لوله،  د: ریل می باشد.

3- اوراق مربوط به شرکت در مزایده توسط اداره انبارها توزیع می گردد .

4- مهلت ارائه پیشنهاد مورخ 03/07/96 و بازگشائی پاکت های پیشنهادی مورخ 04/07/96 می باشد.

5 - مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ترتیب برای اقلام ، الف : 000,300,158 ریال، ب: 000,000,400ریال، ج: 000,000,649,1 ریال، د: 000,518,151 ریال به حساب جاری الکترونیک (جام) شمارۀ185364892 نزد بانک ملت شعبه مبین عسلویه به نام شرکت پتروشیمی مبین .

6- محل تحویل پیشنهاد و محل بازگشایی پاکت های پیشنهادی: استان بوشهر- عسلویه- شرکت پتروشیمی مبین دبیرخانه کمیسیون معاملات امورحقوقی و پیمانها .

7- هرگونه مالیات، حقوق گمرکی، عوارض دولتی و نظایر آن بر عهده برنده مزایده می باشد که باید قبل از تحویل اقلام در وجه ادارات ذیربط پرداخت گردد .

تلفن :  07737295141 فاکس : 07737295143                                                                               mobinpc.ir           (روابط عمومی شرکت پتروشیمی مبین)

 

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به شركت پتروشيمي خليج فارس مي باشد.
Powered by DorsaPortal