آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي- نوبت دوم
نوبت دوم

       شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس در نظر دارد انجام فعاليتهاي موردنظر خود را به شرح اسناد و مدارك مناقصه ، از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي براساس ارزيابي كيفي مناقصه گران به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود حداكثر ظرف مدت 7روز پس از تاريخ انتشار دومين آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

1- موضوع مناقصه : الف-سرويس دهي امور خدماتي خدمات درامور آبدارخانه ، تنظيفات ، فضاي سبز ، نامه رساني ورستوران ب-انجام خدمات اپراتوري پاسخ دهي مركزتلفن ج-خدمات تعمير، نگهدراي تاسيسات ومخابرات د-خدمات دفتري.

2- محل اجراي كار: تهران – خيابان كريم خان زند – نرسيده به ميدان هفت تير- پلاك 38

3- مدت قرار داد : يكسال شمسي و شروع آن از تاريخ انعقاد قرارداد ( 01/10/94)

4- كارفرما : شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس به نشاني تهران – خيابان كريم خان زند – نرسيده به ميدان هفت تير – پلاك 38

5- دستگاه نظارت : كميسيون معاملات و خدمات شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس.

6- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين شركت در مناقصه به ميزان 000ر000ر150 ريال مي باشد كه مي بايسيتي به يكي از صورتهاي ذيل تهيه و همراه برگ پيشنهاد قيمت ارائه گردد.

1-6- ارائه رسيد واريز نقدي به حساب شماره 284778189 بانك تجارت شعبه پتروشيمي در وجه شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس.

2-6- ارائه ضمانت نامه بانكي به ميزان فوق الذكر براي مدت 3ماه باقابليت تمديد تا 3ماه ديگر به درخواست مناقصه گزارداراي اعتبار باشد.

7- نشاني محل تسليم اسناد مناقصه: تهران – خيابان كريم خان زند – نرسيده به ميدان هفت تير –پلاك 38 طبقه چهارم– دفتر خدمات اداري واجتماعي.

8- جلسه توجيهي : تاريخ و زمان برگزاري جلسه توجيهي متعاقبابه متقاضيان اعلام خواهد شد.

9- مهلت ارائه پيشنهادات : مهلت ارسال پيشنهادات جهت شركت ها حداكثر به مدت دوهفته بعد ازانتشاردومين آگهي خواهدبود. داوطلبان مكلفند چنانچه پس از دريافت اسناد مناقصه به هر دليل مايل به شركت در آن نباشند مراتب را ضن اعاده اسناد مناقصه به صورت مكتوب به اطلاع شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس برسانند.

10- تمامي اسناد مناقصه از جمله اين آگهي بايد به مهر و امضا و تعهد آور پيشنهاد دهنده برسد وبا پيشنهاد قيمت ارائه شود.

11- پيشنهادات واصله حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت ارائه پيشنهادها ازنظرارزيابي كيفي بررسي وازمناقصه گراني كه حائز حداقل امتياز لازم كيفي(60امتياز) گردند،جهت حضوردرجلسه باز گشائي پاكات الف و ج (مالي)دعوت بعمل خواهد آمد.بديهي است كه پاكات الف وج مناقصه گراني كه حائز حداقل امتياز كيفي لازم نشده اند مسترد خواهد گرديد. ضمنا" شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها طبق قوانين و مقررات مختار است .

12- از پيشنهادات واصله بر اساس آيين نامه معاملات شركت دو پيشنهاد به عنوان برندگان اول و دوم انتخاب مي شوند.

13- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

14- اين فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به آدرس : http//iets.mporg.ir نيز درج گرديده است .

15- هزينه هاي مربوط به چاپ بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.                                                                                                                                  

                                                                                                                               كميسيون معاملات 

                                                                                                           شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به شركت پتروشيمي خليج فارس مي باشد.
Powered by DorsaPortal