جايگاه همايش بين المللي پتروشيمي در كاهش ريسك سرمايه گذاري در ايران
1394/09/14 ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي يكي از موضوعاتي است كه تاثير چشم گيري بر شاخص ريسك پذيري كشورها دارد. اين شاخص در سال 2001 براي ايران در حد 4 بوده است

همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي (IPF)اولين گردهمائي بين المللي اين شركت در دوران پسا تحريم است. همايشي كه مي تواند شركت ها و موسسات مالي معتبر خارجي فعال در حوزه نفت و انرژي را با شرايط ايران به ويژه طرح هاي در دست اجرائي كه به دليل نداشتن سرمايه طي سالهاي  گذشته معطل مانده اند آشنا ساخته، زمينه ساز توسعه دوباره اين صنعت ارزش آفرين در كشور شود .

حضور سرمايه گذاران خارجي و فراهم شدن امكان مشاركت يا استفاده از تسهيلات مالي موسسات بين المللي خارجي علاوه بر گشودن گره توسعه طرح هاي معطل نيمه تمام صنعت پتروشيمي ايران از يك جنبه ديگر نيز مي تواند براي كشورمان موثر واقع شود و آن از جنبه بين المللي يعني كاهش ريسك سرمايه گذاري خارجي از نگاه موسسات تحقيقاتي بين المللي است .اين همايش دوازدهمين گردهمائي بزرگ و بين المللي پتروشيمي است و از اهميت آن همين كافي است كه بدانيم جهش بزرگ و تاريخي پتروشيمي در دهه هفتاد با آغاز اين گردهمائي و حضور بزرگان پتروشيمي جهان در كشورمان شكل گرفت.

در آن سال ها اين شركت توانست با استفاده از اعتبار خود و بدون بهره گيري از هيچگونه ضمانت هاي بانك مركزي و وزارت نفت، با جذب چندين ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي علاوه بر در اختيار گرفتن مقام دوم بزرگ ترين توليدكننده خاورميانه ريسك سرمايه گذاري در كشور را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد. به گونه اي كه در آن سال ها ايران به عنوان يكي از جايگاههاي امن سرمايه گذاري شناخته مي شد . اما هم اكنون شرايط كشورمان به ويژه از نظر مقدار ريسك سرمايه گذاري خارجي بسيار متفاوت و بالا ارزيابي مي شود. بر اساس گزارش سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه ( OECD) ميزان ريسك پذيري ايران در ماه اكتبر سال 2015 ميلادي( آبان 94) در حد عدد 7 باقي مانده است.

شاخص هاي اين موسسات مواردي از قبيل آزادي اقتصادي، ريسك اقتصادي، درجه آزادي بازار، رقابت پذيري و بي ثباتي اقتصادي هستند. نكته مهم اين است كه در ارزيابي درجه ريسك سرمايه گذاري كشورها رتبه و درجه بندي آنها شامل عددي بين صفر تا هشت مي باشد. صفر يعني كمترين ريسك و هشت نشان دهنده بالاترين ميزان ريسك پذيري است. ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي يكي از موضوعاتي است كه تاثير چشم گيري بر شاخص ريسك پذيري كشورها دارد. اين شاخص در سال 2001 ( 1380 ) براي ايران در حد 4 بوده است.

يعني سال هائي كه اوج دوران شكوفائي پتروشيمي و حضور سرمايه گذاران بين المللي در اجراي طرح هاي اين صنعت را شاهد بوده و با بهره گيري از جذب سرمايه ايران ريسك سرمايه گذاري خارجي در كشورمان را به ميزان قابل توجهي كاهش داده بود بر اساس نظر شركت كنندگان در شاخص هاي مورد بررسي، ريسك يك كشور متشكل از انتقال و خطر قابليت تبديل (به عنوان مثال خطر يك دولت، سرمايه يا ارز قابل كنترل است كه مانع يك نهاد از تبديل ارز محلي به ارز خارجي يا انتقال وجه طلبكاران خارج از كشور را تحميل مي كند) است و مواردي از جمله جنگ، خلع سلاح، انقلاب، شورش هاي اجتماعي، سيل، زلزله و....  در اين تقسيم بندي مانعي ايجاد نمي كنند. طبقه بندي كشورها معمولا طبقه بندي اوراق قرضه دولتي نيستند .

*در آخرين گزارش OECD از شاخص ريسك در كشورهاي مختلف جهان، تعداد 201 كشور مورد بررسي قرار گرفته اند. ايران در ارزيابي جديد بدون تغيير باقي مانده است. بر اساس آخرين گزارش آنكتاد از سرمايه گذاري خارجي :

- ايران در سال 2014 تنها توانسته 2 ميليارد و 105 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كند. بر اساس اين گزارش سهم كشورمان از كل سرمايه گذاري خارجي جهان در اين سال تنها 17/0% بوده است كه اين رقم با توجه به ظرفيت هاي بالاي اقتصاد ايران و رتبه 18 كشور در ميان بزرگ ترين اقتصادهاي جهان رقم ناچيزي است .

-ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 2013 بالغ بر 3 ميليارد و 50 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با سال 2014 چيزي حدود 31 درصد بيشتر نشان مي دهد. هرچند ميزان سرمايه گذاري خارجي در اين سال در مقايسه با سال قبل از آن نيز كاهش نشان مي دهد .

اين در حالي است كه از سال 2010 تا سال 2012 ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور روندي صعودي را طي مي كرده. به عبارت دقيق تر ايران در سال 2009 بالغ بر 2 ميليارد و 983 ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي جذب كرده بود. اين رقم در سال 2010 به 3 ميليارد و 649 ميليون دلار، در سال 2011 به 4 ميليارد و 277 ميليون دلار و در سال 2012 به 4 ميليارد و 662 ميليون دلار افزايش يافته بود .

آنچه قابل تامل است اينكه در سال 2014 عليرغم كاهش سرمايه گذاري خارجي در داخل، ميزان خروج سرمايه از كشور نسبت به سال قبل از آن افزايش 4 برابري را شامل شده است. ايران در سال 2013 بالغ بر 146 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي ديگر انجام داده بود. اما اين رقم در سال 2014 به 605 ميليون دلار رسيده است. *( منبع روزنامه تعادل شنبه 9 آبان 1394، مهشيد خيزان، ثبت بدترين نمره ريسك سرمايه گذاري براي ايران)

پتروشيمي در شرايط حاضر دوران جديدي را تجريه مي كند دوراني كه خصوصي سازي هاي صورت گرفته در آن طي سال هاي گذشته اهميت جايگاه بخش خصوصي براي توسعه اين صنعت را به صورت قاطع تري روشن ساخته است. دوراني كه شركت ملي صنايع پتروشيمي با توجه به ساختار جديد و بهره گيري از جايگاه حاكميتي خويش مي تواند فراهم آورنده تسهيلات و امكاناتي باشد كه بخش خصوصي به عنوان متولي اصلي توسعه اين صنعت براي اجراي طرح هاي جديد نيازمند برخورداري از آن است .

لذا آنچه بسيار اهميت دارد روشن ساختن هرچه بيشتر و گوياتر ذهن مسئولين ارشد كشور و نمايندگان مجلس نسبت به اهميت نقشي است كه پتروشيمي در صورت جذب سرمايه گذاري مي تواند در كاهش ريسك سرمايه گذاري در كشورمان آن هم در سطح كلان و در جهت تسهيل ورود سرمايه به ديگر بخش هاي كشورمان ايفاء نمايد . كاهش ريسك سرمايه گذاري خارجي در كشورمان از رقم فعلي 7 به رقم 4  و ايجاد امنيت بيشتر براي حضور سرمايه گذاران مانند سال هاي نه چندان دور اگرچه ممكن است با توجه به عدم تغيير شرايط موجود هدفي، بزرگ و تا حدودي سخت تلقي شود. ولي بدون شك غير ممكن نيست. پتروشيمي براي تحقق دوباره اهداف توسعه اي خود از يك سو و كاهش ريسك سرمايه گذاري كشور پيشگام شده، اما نيل به آن نيازمند همياري ديگر دستگاه هاي مرتبط بوده و همدلي و مساعدت آنان را مي طلبد .

اين صنعت در گذشته با بهره گيري از اعتبار بين المللي خود و بدون نياز به ضمانت بانك مركزي توانسته برنامه هاي طراحي شده خود به ويژه در قالب برنامه سال هاي اول تا سوم و تا حدودي چهارم توسعه اقتصادي كشور را محقق نمايد. امروز اما تفكر حاكم بر توسعه اين صنعت نيازمند تغيير مدل ذهني است. تغييري كه بايد اولويت هاي لازم را بر اساس الزامات و تسهيلات مورد نظر بخش خصوصي فعال در اين صنعت  تنظيم نموده بر اساس آن عمل نمايد .

جايگاه همايش بين المللي پتروشيمي در كاهش ريسك سرمايه گذاري در ايران
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به شركت پتروشيمي خليج فارس مي باشد.
Powered by DorsaPortal