معاملات امروز هلدينگ خليج فارس با حجم معاملات 10,337 ميليون سهم انجام گرفت كه درصد بيشتري توسط سهامداران حقوقي خريداري گرديد. بازار در حالت كلي كماكان در وضعيت ابهام قرار دارد و حركات سهام صرفاً تحت تاثير رفتار بازيگران و سوداگرانه تحت يك عامل مرتبط با همان سهم هست. در حالت كلي پيش بيني مي شود اين ابهام كم كم تا آخر سال به يك جو خوشبيني تبديل شده و بازاري بهتر و شاداب تر را در انتهاي سال داشته باشيم.
نام گزارش : مقايسه هلدينگ ها-سرمايه
نام گزارش :
نام گزارش : مقايسه هلدينگ ها
نام گزارش :
Powered by DorsaPortal
//