.آلبوم دیجیتالی

آلبوم دیجیتالی

بازدید نخبگان

بازدید نخبگان

بازدید نخبگان

بازدید نخبگان بازی‌سازی رایانه‌ای از منطقه ویژه انرژی پارس

Kish Invex 2019

Kish Invex 2019

Kish Invex 2019

نمایشگاه کیش اینوکس

نمایشگاه نفت و گاز 98

نمایشگاه نفت و گاز 98

نمایشگاه نفت و گاز 98

نمایشگاه

بازدید مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از طرح گچساران 05.05.99

بازدید مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از طرح گچساران 05.05.99

بازدید مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از طرح گچساران 05.05.99

بازدید مهندس ربیعی

بازدید مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس بید بلند 05.05.99

بازدید مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس بید بلند 05.05.99

بازدید مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس بید بلند 05.05.99

بازدید مهندس ربیعی