دوره 195 از تاریخ 1397/03/13 لغایت 1397/03/23
کارگزار تولیدکننده نام کالا
نام کارگزارنام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)حداقل عرضه (تن)قیمت پایه (ریال)مکان تحویلنوع معاملهنوع تسویه
بانک تجارتکریستال ملامینپتروشیمی ارومیه1002068424انبار کارخانهنقدینقدی / اعتباری
بانک سامانارتوزایلنپتروشیمی برزویه8002032285انبار کارخانهنقدینقدی / اعتباری
بانک سامانآروماتیک سنگینپتروشیمی برزویه2002027352انبار کارخانهنقدینقدی
بانک تجارتزایلین مخلوطپتروشیمی بندرامام3002031893انبار کارخانهسلفنقدی
بانک تجارتبنزنپتروشیمی بندرامام10002036915انبار کارخانهسلفنقدی
بانک سپهاستایرن منومرپتروشیمی پارس12002059498انبار کارخانهنقدینقدی / اعتباری
12