دوره 185 از تاریخ 1396/06/28 لغایت 1396/06/29
کارگزار تولیدکننده نام کالا
نام کارگزارنام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)حداقل عرضه (تن)قیمت پایه (ریال)مکان تحویلنوع معاملهنوع تسویه
پگاه یاوران نویناستایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندرامام3302061475انبار کارخانهنقدینقدی / اعتباری
شهراسید ترفتالیکپتروشیمی تندگویان2002025986انبار کارخانهسلفنقدی
بانک سپهبنزنپتروشیمی بندرامام5002034419انبار کارخانهنقدینقدی
بانک سپهزایلین مخلوطپتروشیمی بندرامام4002025177انبار کارخانهسلفنقدی
بانک تجارتکریستال ملامینپتروشیمی ارومیه502050901انبار کارخانهنقدینقدی
پارسیانارتوزایلنپتروشیمی برزویه10002024568انبار کارخانهسلفنقدی
12345