دوره 187 از تاریخ 1396/08/23 لغایت 1396/08/29
کارگزار تولیدکننده نام کالا
نام کارگزارنام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)حداقل عرضه (تن)قیمت پایه (ریال)مکان تحویلنوع معاملهنوع تسویه
سهم آشناپلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07پتروشیمی لرستان2405040942انبار کارخانهنقدینقدی
سهم آشناپلی اتیلن سنگین فیلم 50B01Mپتروشیمی لرستان2885046101انبار کارخانهنقدینقدی
سهم آشناپلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپتروشیمی لرستان2405041713انبار کارخانهنقدینقدی
سهم آشناپلی اتیلن سبک فیلم 2426F8پتروشیمی کردستان1685047353انبار کارخانهنقدینقدی
سهم آشناپلی اتیلن سبک فیلم 2420E02پتروشیمی کردستان2405047353انبار کارخانهنقدینقدی
سهم آشناپلی اتیلن سبک فیلم 2420F8پتروشیمی کردستان2405047353انبار کارخانهنقدینقدی
12345678910...