دوره 191 از تاریخ 1396/12/22 لغایت 1396/12/26
کارگزار تولیدکننده نام کالا
نام کارگزارنام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)حداقل عرضه (تن)قیمت پایه (ریال)مکان تحویلنوع معاملهنوع تسویه
خبرگان سهامپلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645پتروشیمی تندگویان5065049555انبار کارخانهسلفنقدی / اعتباری
خبرگان سهامپلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MODپتروشیمی تندگویان5065049248انبار کارخانهسلفنقدی / اعتباری
پگاه یاوران نویناستایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندرامام5502070025انبار کارخانهنقدینقدی / اعتباری
خبرگان سهامپلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویان5065047644انبار کارخانهسلفنقدی / اعتباری
بانک ملتپارازایلینپتروشیمی برزویه5002038407انبار کارخانهسلفنقدی
بانک ملتآروماتیک سنگینپتروشیمی برزویه2002025671انبار کارخانهنقدینقدی
1234567