مناقصه تأمین 300 تن سولفات آهن پتروشیمی کارون نوبت سوم موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد تأمین 300 تن سولفات آهن نوبت اول خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.

محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می­توانند از تاریخ 15/07/1397 لغایت 22/07/1397 از طریق وب سایت پتروشیمی کارون به آدرس  www.krnpc.ir, تب تأمین کنندگان و مشتریان, بخش مناقصات و مزایدات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمایند. شماره تماس:    06152122707

 (توجه: کلیه اصلاحات احتمالی تنها از طریق آدرس پست­های الکترونیکی اعلام شده در زمان ثبت مشخصات شرکت برای دریافت اسناد مناقصه در وب سایت پتروشیمی کارون ارسال می­گردد.)

آخرین زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری 05/08/1397

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 120,000,000 (یکصدوبیست­میلیون) ریال می­باشد.

الف:مناقصه یک مرحله ای بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی مورد   ارزیابی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتیاز کسب خواهند نمود.

 ب : حد اقل امتیاز لازم جهت بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان 60 امتیاز خواهد بود.

 پ : پیشنهاد قیمت شرکت کنندگانی که حائز حداقل امتیاز نگردند بازگشائی نخواهد شد.

 ج : کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختاراست.

شرح مناقصه:
فایل:
Powered by DorsaPortal
//