آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:
شرح مناقصه:
فایل:
Powered by DorsaPortal
//