بازیافت 10 تن پسماند کیک کاتالیست موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:

 

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد بازیافت 10 تن پسماند کیک کاتالیست مجتمع خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.

محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می­توانند از تاریخ 1397/06/26 لغایت 1397/07/05 از طریق وب سایت پتروشیمی کارون به آدرس  www.krnpc.ir, تب مناقصات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمایند. شماره تماس:    06152122707 (شایان ذکر است نظر به اینکه هرگونه اصلاح یا تغییر احتمالی در اسناد مناقصه از طریق ایمیل صورت می­پذیرد لطفا" در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه مشخصات شرکت خود را بصورت صحیح در سامانه وارد نمایید.)

آخرین زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری 1397/07/18

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 120,000,000 (یکصدوبیست­میلیون) ریال می­باشد.

الف: مناقصه یک مرحله ای بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی مورد   ارزیابی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتیاز کسب خواهند نمود.

 ب : حد اقل امتیاز لازم جهت بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان 65 امتیاز خواهد بود.

 پ : پیشنهاد قیمت شرکت کنندگانی که حائز حداقل امتیاز نگردند بازگشائی نخواهد شد.

 ج : کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختاراست.

شرح مناقصه:
فایل:
Powered by DorsaPortal
//