آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي مناقصه گران (يك مرحله ايي ) موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
1394/06/11 آخرین مهلت:
آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي مناقصه گران (يك مرحله ايي )
شرح مناقصه:
NOURI.pdf فایل:
Powered by DorsaPortal
//