آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی ) موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:
آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای (توام با ارزیابی کیفی و فنی ) مناقصه شماره 97/389 شرح مناقصه:
فایل:
Powered by DorsaPortal
//