آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ایی توام با ارزیابی کیفی موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ایی توام با ارزیابی کیفی شرح مناقصه:
فایل:
Powered by DorsaPortal
//