مناقصه پروژه طراحی،خرید،اجرا،پیش راه اندازی و راه اندازی مرکز تخصصی پلی یورتان شرکت پتروشیمی کارون موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد پروژه طراحی،خرید،اجرا،پیش راه اندازی و راه اندازی مرکز تخصصی پلی یورتان نوبت اول خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.

محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می­توانند از تاریخ 1397/03/21 لغایت 1397/03/27 از طریق وب سایت پتروشیمی کارون به آدرس  www.krnpc.ir, تب تأمین کنندگان و مشتریان, بخش مناقصات و مزایدات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمایند. شماره تماس: 06152122016

آخرین زمان تحویل پاکت (( ب ))مربوط به اسناد ارزیابی کیفی و فنی ، و سایر اسناد دریافتی مناقصه  :

 تا پایان وقت اداری 97/04/02 خواهد بود .

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500,000,000 (پانصد میلیون) ریال می­باشد.

توضیح : با توجه به دو مرحله ای بودن این مناقصه ، ارایه ی پاکت الف محتوی تضمین شرکت در مناقصه پس از اعلام نتایج ارزیابی و به همراه پاکت ج (پیشنهاد قیمت) انجام خواهد شد .

الف : مناقصه دومرحله ای بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی مورد ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی بازرگانی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتیاز کسب خواهند نمود. ضمنا" امتیازهای کسب شده در قیمت پیشنهادی تأثیرخواهد داشت .

 ب : حد اقل امتیاز لازم جهت بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت(ج) شرکت کنندگان 70 امتیاز خواهد بود.

 پ : شرکت هایی که در مرحله اول حداقل امتیاز فنی را کسب نمایند متعاقباً جهت شرکت در جلسه توجیهی و ارائه پاکت های مربوط به ضمانت نامه شرکت در مناقصه (پاکت الف) و قیمت پیشنهادی ( پاکت ج) از طریق ایمیل از آنها در تاریخ مقرر دعوت بعمل خواهد آمد .

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/728

مناقصه  پروژه طراحی،خرید،اجرا،پیش راه اندازی و راه اندازی مرکز تخصصی پلی یورتان

دو مرحله ای نوبت اول

 

 
 
 
 
 ج : کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختاراست.
شرح مناقصه:
فایل:
Powered by DorsaPortal
//