آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ایی شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:
شرح مناقصه:
مناقصه شماره 4.pdf فایل:
Powered by DorsaPortal
//