آگهی مناقصه یک مرحله ایی شرکت عملیات غیرصنعتی خلیج فارس موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:
شرح مناقصه:
مناقصه عمومی شماره 2 -.pdf شرکت عملیات غیرصنعتی.pdf فایل:
Powered by DorsaPortal
//