آگهی مزایده عمومی شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:
شرح مناقصه:
فایل:
Powered by DorsaPortal
//