آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به شماره م ن 6-96 نوبت اول موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:

   شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

 شناسه ملی 10101336301 و شماره ثبت 89243

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  توام  با ارزیابی کیفی به شماره م ن 6-96  نوبت اول

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در نظر دارد انجام فعالیتهای موردنظر خود را به شرح اسناد و مدارک مناقصه، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای براساس ارزیابی کیفی مناقصه گران به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر تا پنج روز پس از تاریخ انتشار دومین آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس ذیل به همراه معرفی‌نامه معتبر از شرکت مربوطه مراجعه نمایند.         

1-     1-موضوع مناقصه : الف-سرویس دهی امور خدماتی در آبدارخانه، تنظیفات، فضای سبز، نامه‌رسانی و تنظیفات رستوران ب-انجام خدمات اپراتوری

ج-خدمات تعمیر، نگهداری تاسیسات ومخابرات د-خدمات دفتری.

2- محل اجرای کار: تهران – خیابان کریم خان زند – نرسیده به میدان هفت تیر- پلاک 38

3- مدت قرار داد : هفده ماه و شروع آن از تاریخ انعقاد قرارداد ( 96/10/01)

 

4- کارفرما : شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نشانی تهران – خیابان کریم خان زند – نرسیده به میدان هفت تیر – پلاک 38

5- دستگاه نظارت : کمیسیون معاملات و اداره خدمات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس.

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه به میزان 000ر000ر200 ریال می باشد که می بایستی به یکی از صورتهای ذیل تهیه و همراه برگ پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

1-6- ارائه رسید واریز نقدی به حساب شماره 284778189 بانک تجارت شعبه پتروشیمی در وجه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس.

2-6- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان فوق الذکر برای مدت 3ماه باقابلیت تمدید تا 3ماه دیگر به درخواست مناقصه گزاردارای اعتبار باشد.

7- نشانی محل تسلیم اسناد مناقصه:تهران– خیابان کریم خان زند – نرسیده به میدان هفت تیر –پلاک 38 طبقه پنجم– دفتر خدمات اداری واجتماعی.

8- جلسه توجیهی : تاریخ و زمان برگزاری جلسه توجیهی متعاقباًبه متقاضیان اعلام خواهد شد.

9- مهلت ارائه پیشنهادات : مهلت ارسال پیشنهادات جهت شرکت ها حداکثر به مدت دوهفته بعد ازانتشاردومین آگهی خواهدبود. داوطلبان مکلفند چنانچه پس از دریافت اسناد مناقصه به هر دلیل مایل به شرکت در آن نباشند مراتب را ضمن اعاده اسناد مناقصه به صورت مکتوب به اطلاع شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برسانند.

10-محل استقرار دفتر اصلی شرکت مناقصه‌گر می‌بایست در تهران باشد.

11-داشتن مجوز و گواهی صلاحیت کار معتبر از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

12- تمامی اسناد مناقصه از جمله این آگهی باید به مهر و امضاء تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد وبا پیشنهاد قیمت ارائه شود.

13- پیشنهادات واصله حداکثر تا یک هفته پس از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها ازنظرارزیابی کیفی بررسی وازمناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز لازم کیفی(60امتیاز) گردند،جهت حضوردرجلسه بازگشائی پاکات الف و ج (مالی)دعوت بعمل خواهد آمد.بدیهی است که پاکات الف وج مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز کیفی لازم نشده اند مسترد خواهد گردید.

ضمناً شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها طبق قوانین و مقررات مختار است .

14- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

15- این فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس : http//iets.mporg.ir نیز درج گردیده است .

16- هزینه های مربوط به چاپ بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
.
                                                                                         

                                        

                                                                                                                                                        کمیسیون معاملات 

                                                           شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شرح مناقصه:
فایل:
Powered by DorsaPortal
//