شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام) شناسه ملی 10101336301 و شماره ثبت 89243 موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در نظر دارد انجام خدمات سرویس دهی حمل و نقل خود را به شرح اسناد و مدارک مناقصه، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای براساس ارزیابی کیفی/فنی مناقصه گران به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود حداکثر تا تاریخ 09/06/96 (سه روز پس از تاریخ انتشار دومین آگهی) جهت دریافت اسناد مناقصه(دفترچه شماره یک و دو) به آدرس ذیل به همراه معرفی‌نامه معتبر از شرکت مربوطه مراجعه نمایند.         

1-     1-موضوع مناقصه : خدمات سرویس دهی حمل و نقل

2-     2- محل اجرای کار: تهران – خیابان کریم خان زند – نرسیده به میدان هفت تیر- پلاک 38

3- مدت قرار داد : هجده ماه و شروع آن از تاریخ انعقاد قرارداد ( 01/07/96)

4- کارفرما : شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نشانی تهران – خیابان کریم خان زند – نرسیده به میدان هفت تیر – پلاک 38

5- دستگاه نظارت : کمیسیون معاملات و اداره خدمات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس.

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : تضمین شرکت در مناقصه به میزان 000ر000ر150 ریال می باشد که می بایستی به یکی از صورتهای ذیل تهیه و همراه برگ پیشنهاد قیمت ارائه گردد.

1-6- ارائه ضمانت نامه بانکی به میزان فوق الذکر برای مدت 3ماه باقابلیت تمدید تا 3ماه دیگر به درخواست مناقصه گزاردارای اعتبار باشد.

7- نشانی محل تسلیم اسناد مناقصه و اسناد استعلام ارزیابی کیفی/فنی:تهران– خیابان کریم خان زند – نرسیده به میدان هفت تیر –پلاک 38 طبقه پنجم– دفتر خدمات اداری واجتماعی.

8- تاریخ جلسه توجیهی : تاریخ و زمان برگزاری جلسه توجیهی 21/06/96 خواهد بود(در صورت تغییر تاریخ متعاقباً به مناقصه‌گران اعلام می‌گردد).

9- مهلت ارائه پیشنهادات : مهلت ارسال پیشنهادات جهت مناقصه‌گران حداکثر تا تاریخ 09/06/1396 خواهدبود. مناقصه‌گران مکلفند چنانچه پس از دریافت اسناد مناقصه به هر دلیل مایل به شرکت در آن نباشند مراتب را ضمن اعاده اسناد مناقصه به صورت مکتوب به اطلاع شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برسانند.

10-محل استقرار دفتر اصلی شرکت مناقصه‌گر می‌بایست در شهر تهران باشد و همچنین داشتن جواز کسب معتبر از اتحادیه تاکسیرانی و اتومبیلرانی تهران

11-داشتن مجوز و گواهی صلاحیت کار معتبر از وزارت کار و تامین‌اجتماعی و پروانه ‌کسب از اتحادیه صنف موسسه توریستی و اتومبیل کرایه تهران

12- تمامی اسناد مناقصه از جمله این آگهی باید به مهر و امضاء تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد وبا پیشنهاد قیمت ارائه شود.

13- پیشنهادات واصله حداکثر تا 21/06/1396 مهلت ارائه پیشنهادها ازنظرارزیابی کیفی/فنی بررسی وازمناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز لازم کیفی(60امتیاز) گردند،جهت حضوردرجلسه بازگشائی پاکات الف و ج (مالی)دعوت بعمل خواهد آمد.بدیهی است که پاکات الف وج مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز کیفی/فنی لازم نشده اند مسترد خواهد گردید.

ضمناً شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها طبق قوانین و مقررات مختار است .

14- از پیشنهادات واصله براساس آیین نامه معاملات شرکت دو پیشنهاد به عنوان برندگان اول و دوم انتخاب می شوند.

15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

16- هزینه های مربوط به چاپ بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.  
شرح مناقصه:
فایل:
Powered by DorsaPortal
//