مناقصه عملیات پیشگیرانه CM شرکت پتروشیمی کارون موضوع مناقصه:
شماره مناقصه:
تاریخ گشایش پاکت ها:
آخرین مهلت:

 

شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد موضوع فوق الذکر به واجدین شرایط واگذار نماید.

محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان میتوانند از تاریخ 14/ 08/97 لغایت 19/ 08/97 از طریق سایت پتروشیمی کارون به آدرس WWW.KRNPC.IR ،تب مناقصات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمایند . تلفن:    06152122016

آخرین زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری 29/ 08/97

جلسه توجیهی در تاریخ  20/ 08/97 از ساعت 10:30 لغایت 12 در سالن کنفرانس مجتمع پتروشیمی کارون واقع در ماهشهر سایت 2 منطقه ویژه پتروشیمی برگزار می گردد .

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در 300،000،000 (سیصد میلیون) ریال می­باشد.

الف:مناقصه یک مرحله ای بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی مورد   ارزیابی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتیاز کسب خواهند نمود.

 ب : حد اقل امتیاز لازم جهت بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان60امتیاز خواهد بود.

 پ : پیشنهاد قیمت شرکت کنندگانی که حائز حداقل امتیاز نگردند بازگشائی نخواهد شد.

 ج : کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختاراست.

شرح مناقصه:
فایل:
Powered by DorsaPortal
//