چشم انداز بازارهای ایران در همایش دنیای اقتصاد بررسی شد
سمت و سوی اقتصاد 97 چشم انداز بازارهای ایران در همایش دنیای اقتصاد بررسی شد

دﻧﯿﺎى اﻗﺘﺼﺎد :در ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان، ﺳﻤﺖ وﺳﻮى اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﺳﻪ ﭘﻼن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .در ﭘﻼن ﻧﺨﺴﺖ، اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﻰ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ از روﻧﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎى ﮐﻼن در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﭘﻼن دوم، ﻓﻀﺎى ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺎزارﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى، ﺑﺮاى ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪ و در ﭘﻼن ﺳﻮم، روﻧﺪ آﺗﻰ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮﺟﺎم در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﻰ ﻗﺮارگرفت  .در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﻨﺠﻢ، ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ،5 عامل اثرگذار« ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺟﺎم » « ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮى » و « روﻧﺪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ » ،« ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﻰ » ،« ﻧﺮخ دﻻر » را از ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺎل را ﺳﺎل ﻋﺪم قطعیت در بورس دانستند  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ، از 15 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮاى ﺣﺮﮐﺖ آﺗﻰ  ﻓﻌﺎﻻن ﻣﻠﮑﻰ روﻧﻤﺎﯾﻰ و ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻃﻼﯾﻰ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ اراﺋﻪ ﺷﺪ .در ﺑﺎزار ارز و ﺳﮑﻪ، دو ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﮑﻰ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ، ﺗﺤﻠﯿﻞ روﻧﺪ آﺗﻰ ارزﻫﺎى دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﻨﺠﻢ، ﻧﮕﺎه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه، در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎى ﻧﻬﺎدى ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ، ﺳــﺎﯾﺮ ارزﻫﺎى دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻰ از ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ

 

 

کارشناسان دنیای اقتصاد چشم انداز بازارها را بررسی کردند

آلترناتیو جذاب بیت کوین

سرنوشت بازارهای ارز ، طلا و سکه

حسین راهداری در این همایش در مورد سرنوشت بازارهای ارز اونس و سکه در سال 97 سخن گفت

این تحلیلگر اقتصادی صحبت های خود را با طرح یک سوال آغاز کرد آیا کاهش ارزش ریال به دلار به طور کلی اثر منفی در اقتصاد دارد ؟

وی پاسخ این موضوع را با مثالی درباره دو شرکت خودروسازی توضیح داد بر اساس گفته او اگر بنز آلمانی و فورد آمریکایی به ترتیب 50 هزار یورو و 60 هزار دلار قیمت داشته باشند آنچه نقش اساسی در رفتار مصرف کننده این دو کشور خواهد داشت به نرخ برابری این دو ارز مربوط خواهد بود اگر نرخ برابری یورو به دلار 3/1 باشد ارزش بنز آلمانی در آمریکا 65 هزار دلار می شود نتیجه آنکه تمایل خریدار به سوی فورد آمریکایی خواهد رفت که 5 هزار دلار ارزان تر است با این حال اگر نرخ برابری یورو به دلار به 1/1 کاهش پیدا کند ارزش بنز در بازار آمریکا به 55 هزار دلار می رسد در نتیجه تمایل مصرف کننده آمریکایی به سوری محصول آلمانی خواهد رفت

در واقع تضعیف یورو به دلار لزومآ تبعات مفنی در اقتصاد ندارد و منجر به افزایش تولید و صادرات محصولات آلمانی خواهدشد

راهداری در سخنان خود عنوان کرد امروزه برخی کشورهای به طور عامدانه ارزش پول خود را پایین می آورند تا از مزایای تجاری آن بهره مند شود

در این میان نکته ظریفی که این کارشناس اقتصادی به آن اشاره کرد این بود کشورهایی که درگیر جنگ ارزی هستند با آگاهی و کنترل اقدام به کاهش ارزش پولی خود می کنند و این واقعه ناشی از ناتوانی سیاست گذار نیست

وی با این مقدمه صحبت های خود در مورد بازار ارز داخلی آغاز کرد از نظر این کارشناسان اقتصادی دولت بیشتر به اثرات تورمی نرخ ارز توجه می کند و در این میان صحبت هایی از سخنگوی دولت را یادآور شد که ارزش کنترل تورم را بالاتر از اشتغال دانسته بود بنابراین می توان از صحبت های او استنباط کرد که در ایران به آثار مثبت تعدیل نرخ ارز کمتر توجه می شود . وی در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 97 عنوان کرد به طور کلی هرگاه ایران با وفور درآمدهای نفتی مواجه بوده نرخ تورم در سطح بالاتر نسبت به نرخ ارز قرار داشته است

در واقع نرخ ارز در سال های وفور درآمدهای نفتی متناسب با نرخ تورم تعدیل نشد و نتیجه سرکوب آن وقوع شوک های ارزی در دو مقطع زمانی بود یکی در آستانه انقلاب اسلامی و دیگری در ابتدای دهه 90 عدم تناسب در تعدیل نرخ تورم و نرخ ارز موجب شد که میزان واردات نسبت به صادرات پیشی بگیرد که زمینه ساز افزایش بیشتر نرخ ارز شد راهداری یکی از محرک های مهم صعودی نرخ ارز در سال آینده را کاهش نرخ سود بانکی در عین افزایش نقدینگی دانست افزایش احتمالی تنش بین ایران و قدرت های بین المللی که شامل خروج آمریکا از برجام حمایت اروپا از فشار بر ایران در زمینه های موشکی و حقوق بشر و افزایش حلقه تحریم ها از دیگر عواملی بودند که از نظر کارشناس می توانند به رشد دلار در سال آینده کمک کنند.

 او همچنین پیش بینی کرد که وضعیت دو و چند نرخی در سال 97 نیز ادامه داشته باشد و فاصله ارز مبادله ای و آزاد بیشتر شود

راهداری پس از بازار ارز به بررسی متغیرهای اثر گذار بر قیمت سکه پرداخت وی قیمت دلار روند بهای اونس در بازارهای جهانی و حباب سکه در بازار داخلی را از عواملی دانست که قیمت این فلز گرانبها را تحت تاثیر قرار میدهد وی بر این اساس پیش بینی کرد که سکه در سال 97 بازدهی 20 تا 40 درصدی خواهد داشت وی بازدهی احتالی برای طلای جهانی را صفر تا 10 درصد دانست .

تاریخ: 1396/12/15
تعداد بازدید: 81
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal
//